Tietoa julkaisusta

Etnomusikologian vuosikirja on kotimainen musiikintutkimuksen vertaisarvioitu open access -julkaisu.  

Etnomusikologian vuosikirja on ilmestynyt vuodesta 1986 ja vuodesta 2010 lähtien avoimena verkkojulkaisuna. Vuosikirjaa julkaisee Suomen Etnomusikologinen Seura ry (SES). Vuonna 2015 vuosikirja sai Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen.  

 

Vertaisarviointi

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

 

Julkaisuprosessi

Vuosikirjaan lähetettävien käsikirjoitusten viimeinen jättöpäivä on tammi–helmikuussa. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan artikkelikutsussa, joka julkaistaan marraskuun alussa. Artikkelikäsikirjoituksen saavuttua vuosikirjan toimittajat päättävät, lähetetäänkö teksti sellaisenaan asiantuntijalausuntokierrokselle vai palautetaanko se vielä muokattavaksi kirjoittajalle.

Kun käsikirjoitus on valmis asiantuntijakierrokselle, teksti lähetetään kahdelle vertaisarvioijalle, jotka kirjoittavat anonyymisti ja toisistaan riippumatta kirjallisen palautteen artikkelista. Lausunnoissaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota muun muassa aiheen ajankohtaisuuteen ja asemaan suomalaisen musiikintutkimuksen kentällä, lähestymistavan mielekkyyteen ja sen perusteluihin, argumentaation ja aiheen käsittelyn johdonmukaisuuteen sekä kielen selkeyteen. Asiantuntijat voivat ehdottaa artikkelin julkaisemista sellaisenaan, julkaisemista vähäisin muutoksin tai julkaisematta jättämistä.

Toimittajien kommentit ja asiantuntijoiden lausunnot lähetetään kirjoittajille, minkä jälkeen kirjoittajat muokkaavat tekstiään julkaistavaan muotoon esitettyjen kommenttien mukaisesti. Mikäli kirjoittaja ei tee jotakin ehdotettua muutosta, tulee valinta perustella. Sisällöllisesti lopulliseen muotoon työstetty taittovalmis versio lähetetään toimittajille. Kuvat, taulukot ja muu audiovisuaalinen materiaali lähetetään erillisinä liitteinä.

Etnomusikologian vuosikirja taitetaan syksyn aikana. Kirjoittajat saavat oikolukea taittoversion ennen lopullista julkaisemista. Oikolukuvaiheessa tekstiin ei enää tehdä sisällöllisiä muutoksia. Oikoluvussa on tarkoitus tarkistaa vain taitto, kuvien, taulukoiden ja nuottiesimerkkien sijoittelu, oikeinkirjoitus, tavutus, kursivointi ja muut detaljit. Vuosikirja julkaistaan avoimella OJS-verkkoalustalla joulukuussa.

 

Avoimen julkaisemisen lisenssi

Julkaisun aineistoja koskee avoimen julkaisemisen lisenssi tiedelehdille (CC BY-NC-ND -lisenssi). Lisenssi sallii aineistojen levittämisen ja käytön ei-kaupalliseen tarkoitukseen siten, että alkuperäiset julkaisutiedot mainitaan ja noudatetaan muita lisenssin ehtoja sekä normaaleja tieteellisen lainaamisen käytäntöjä. Tekijällä on oikeus rinnakkaistallentaa artikkelin julkaistu versio omilla internetsivuillaan tai tallentaa se yleisölle avoimeen digitaaliseen arkistoon heti julkaisun jälkeen. Rinnakkaistallennettu julkaisu on mahdollisuuksien mukaan linkitettävä alkuperäiseen julkaisuun Etnomusikologian vuosikirjan sivuilla. Kirjoittaja voi julkaista uudelleen Etnomusikologian vuosikirjassa julkaistuja tekstejään esimerkiksi osana artikkeliväitöskirjaa, kunhan tekstin alkuperäiset julkaisutiedot mainitaan. Metadataa koskee journal.fi-palvelussa lisenssi CC0. Lisätietoa avoimen julkaisemisen lisensseistä:  https://creativecommons.org/licenses/?lang=fi