"Tekeeks se tuote täst maailmast paremman paikan"

Kaupallisuuden ja eettisyyden diskurssit vaihtoehtomuusikoiden puheessa

Kirjoittajat

  • Oili Paaskoski Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.23985/evk.79375

Avainsanat:

eronteko, vastakkainasettelu, populaarimusiikki, muusikko, pienlevy-yhtiö, alakulttuuri, skene, alakulttuurinen skene, diskurssianalyysi

Abstrakti

Artikkelini käsittelee musiikintekemiseen liittyvien, kaupallisuutta ja eettisyyttä koskevien erontekojen ilmenemistä suomalaisten vaihtoehtomuusikoiden puheessa. Selvitän, millaisia erontekoihin ja vastakkainasetteluihin liittyviä diskursseja muusikoiden puheesta löytyy ja millaiset piirteet ovat näille diskursseille tyypillisiä. Diskurssit määrittyvät kielen käytön kautta, ja haastateltavat käyttävät niitä sosiaalisen todellisuutensa muokkaamiseen. Diskurssien avulla muusikot myös erottavat itsensä niistä musiikillisista käytännöistä, joita he eivät koe omikseen.

Havainnoin erontekoja diskurssianalyyttisellä tutkimusmenetelmällä viiden vaihtoehtomuusikon haastattelut sisältävästä aineistosta. Vaihtoehtomuusikolla tarkoitan muusikkoa, jonka musiikin julkaisijana on toiminut pienlevy-yhtiö. Pienlevy-yhtiötoiminta tapahtuu niin kutsuttujen kaupallisten suurlevy-yhtiöiden ulkopuolella, ja sitä pidetään alakulttuurisena äänitetuotannon kenttänä, jossa musiikinteon pääpainon ajatellaan olevan taloudellisten päämäärien sijaan taiteellisissa intresseissä. Muusikoiden yhtenäistä ryhmää hahmotetaan alakulttuurisen skenen käsitteen kautta, jossa alakulttuurin käsitteen erottautumiseen liittyvät näkökulmat yhdistyvät skenetutkimuksen ajatukseen siitä, kuinka skenessä toteutetaan tiettyjä musiikillisia käytäntöjä erottautumisen prosessein.

Kaupallisuuden diskurssissa keskeistä on haastateltavien tekemän musiikin erottaminen kielteisestä kaupallisuudesta, jossa pyritään taloudelliseen menestykseen taiteellisen lopputuloksen kustannuksella. Haastateltavien puheessa kielteisestä kaupallisuudesta erottaudutaan omalla kaupallisuuden versiolla, jossa tuetaan riippumatonta ilmaisunvapautta. Eettisyyden diskurssi tukee tätä kaupallisuutta pyrkien siihen, että haastateltavien tekemä musiikki on tuotettu artistin taiteilijuutta ja yleisön tiedostavuutta kunnioittaen. Molemmat diskurssit sitoutuvat ajatukseen musiikin aitoudesta, joka liittyy taiteellisuuden ja kaupallisuuden väliseen vastakkainasetteluun ja on tärkeässä roolissa haastateltavien edustamassa, vaihtoehtoisen äänitetuotannon arvoihin nojaavassa musiikillisessa yhteisössä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-11-27

Viittaaminen

Paaskoski, O. (2019). "Tekeeks se tuote täst maailmast paremman paikan": Kaupallisuuden ja eettisyyden diskurssit vaihtoehtomuusikoiden puheessa. Etnomusikologian vuosikirja, 31, 37–62. https://doi.org/10.23985/evk.79375

Numero

Osasto

Artikkelit